Bij bestellingen via www.sterrenvanriet.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Sterren van Riet en op Sterren van Riet artikelen. Waar verder Sterren van Riet in deze algemene voorwaarden staat is datgene van toepassing op Sterren van Riet en op Sterren van Riet artikelen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van Sterren van Riet op alle met aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sterren van Riet is ingestemd.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Het accepteren van een aanbieding of dienst dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.6 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en iedereen in elke rechtsvorm die met Sterren van Riet in een contractuele relatie van welke aard ook staat of komt te staan.
1.7 Sterren van Riet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8 Door het gebruik van de internetsite en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9 Sterren van Riet is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met een klant. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sterren van Riet zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Sterren van Riet behoud zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Sterren van Riet komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Sterren van Riet gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sterren van Riet garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Alle door Sterren van Riet vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de website vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.3 De klant word de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.
3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.5 Sterren van Riet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvatting, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling binnen vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 levering

4.1 Sterren van Riet heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: -bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de bestelling te annuleren voor zover dat noodzakelijk is. Eventuele reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant word besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden meegedeeld.
4.3 Levering vind plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Sterren van Riet verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Sterren van Riet aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Sterren van Riet zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen te geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Sterren van Riet daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sterren van Riet de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien U een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft U het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan Sterren van Riet te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigt of gebruikt zijn.
6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Sterren van Riet zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan Sterren van Riet betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Sterren van Riet geeft twee maanden garantie op gekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Sterren van Riet
7.2 Sterren van Riet is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sterren van Riet. Sterren van Riet is nimmer aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Sterren van Riet om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Sterren van Riet niet gehouden haar verplichtingen na te komen jegens de klant, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil afhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet op tijd zijnde leveringen van (toe-)leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sterren van Riet, haar (toe-)leveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterren van Riet haar (toe-)leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Sterren van Riet vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: -het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, -het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site, -het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
10.2 Sterren van Riet neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Sterren van Riet verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1 Sterren van Riet behoort tot Regenboog Pixel te Ede. Regenboog Pixel is geregistreerd bij de KvK onder nummer 09161653.
12.2 De Sterren van Riet is gevestigd aan Lomboklaan 26, 6712 BD te Ede.
12.3 Alle correspondentie zenden aan De Regenboog, Lomboklaan 26, 6712 BD Ede of naar het emailadres vermeld op de internetsite.
12.4 Wanneer door Sterren van Riet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sterren van Riet deze algemene voorwaarden soepel toepast.


Contactgegevens

De Regenboog
Lomboklaan 26
6712 BD Ede Nederland

06 - 4981 2709

Stuur een email.

Over Sterren van Riet

Het maken van allerlei sterren van het materiaal riet is een leuke hobby. U kunt in korte tijd een fraai resultaat bereiken. Deze website helpt u niet alleen met de techniek en idee├źn maar in de webwinkel kunt u de materialen kopen.